Register och Sekretesspolicy

 

Detta register och integritetspolicy är enligt Scandipure Nutrition oü’s personuppgiftslag och EU’s Allmänna databeskrivningsförordning (GDPR). Utarbetat 24.10.2018

 

Register

Scandipure Nutrition Oü
Pärnu Mnt 141-43
11314 Tallinn

kundservice@fettbrannaren.se

Namnet på registret

Kund- och marknadsföringsregister

Rättslig grund och syftet med behandlingen av personuppgifte

 

Den rättsliga grunden för behandling av perosnuppgifter i enlighet med EU:S allmänna databeskyddsbestämmelser är:

-Samtycke från personen
-Kontraktet som de registrerade är delaktig i
-Den registeransvariges berättigade intresse

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att kommunicera med kunder, upprätthålla och marknadsföra kundrelationen.
Personuppgifter kan behandlas av samma koncernföretag samt av meddelas Scandipure Nutrition Oü för marknadsföringsändamål för en rad partners, inklusive direktmarknadsföring, distansförsäljning och marknadsundersökning.

Datainnehållet i registret

Den informationen som ska lagras i registret är:

-Namnet på personen
-Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress)
-Personnummer
-Faktureringsinformation
-Information om beställda produkter
-Direkta godkännande för försäljning och förbud
-IP-adress för nätverksanslutningen

Vanliga informationskällor

Den informationen som lagras i registret erhålls från kunden när han fyller i och skickar orderformuläret på webbplatsen.

Sparande av personuppgifter

Personuppgifter kommer endast att behållas så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i detta dokument.
Personuppgifter kommer att behållas för kundrelationer. Personliga uppgifter kan också behållas vid behov efter uppsägning av kundrelationen enligt vad som är tillåtet eller krävs enligt gällande lag.
Till exempel, efter det att vårt förhållande slutar, behåller vi vanligtvis personlig information som är nödvändig för att möta krav eller fordringar i enlighet med den aktuella begränsningsperioden.
Vi kan också behålla, till exempel personlig information som behövs för att följa ditt direkta marknadsföringsförbud.

Personuppgifter kommer att raderas när deras behållning inte längre är nödvändig enligt lag eller att bära någon parts rättigheter eller skyldigheter.

Vanliga datatransmissioner och överföring av data utanför EU eller EES

Vi kan avslöja någon nödvändig information till en tredjepart för att säkerställa leverans och marknadsföring.
Vi tillhandahåller kundinformation till följande tredje parter:
För logistikleverantörer
Till fakturahanteraren när en faktura har valts för betalningsmetoden
Till inkassoföretaget när fakturorna förfaller och på grund av återhämtning.
Data kan enligt styrelsens bedömning meddelas Scandipure Nutrition Oüs partners såvida inte den registrerade har nekat informationen, i den utsträckning som tillåts enligt lag.

Principer för registerskydd

Noggrann hantering av registret säkerställs och data som behandlas av informationssystemen är tillräckligt skyddade. När man registrerar sig på internet-servrar hanteras den fysiska och digitala säkerheten hos hårdvaran på lämpligt sätt. Kontrollansvarig ska se till att lagrad data, serverbehörigheter och annan kritisk data relaterad till säkerheten för personuppgifter behandlas konfidentiellt och endast av anställda vars arbetsbeskrivning de tillhör.

Behandlingen av personuppgifter har tagit hänsyn till kraven i EU:s databeskyddsbestämmelser som gäller från och med den 25 maj 2018. All tillgång till personuppgifter övervakas i enlighet med bästa praxis.

Kundrättigheter

Kunden har rätt att inspektera sina personuppgifter. Du kan också begära att din personliga information korrigeras, uppdateras eller tas bort.
Observera dock att all personlig information som är nödvändig för de ändamål som anges i denna bipackssedel eller för vilken lagring krävs enligt lag inte kan tas bort.
Kunden har också rätt att invända eller begränsa behandlingen av personuppgifter i den omfattning som krävs enligt gällande lag.
Vid behandling av personuppgifter med samtycke har kunden rätt att när som helst dra tillbaka sitt samtycke. Vi behandlar inte personuppgifter om det inte finns en annan rättslig grund för behandling.
Du kan använda dina rättigheter genom att skicka en begäran till kundservice@fettbrannaren.se
Om du anser att din behandling av personuppgifter är olämplig, har du rätt att kontakta dataskyddsombudsmannen.
Du hittar kontaktuppgifterna till Datainspektionen på webbplatsen: https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips.

Cookies

Webbplatsen använder cookies för att implementera tjänster och förbättra användarupplevelsen. Data som samlas in via cookies kan användas för att rikta sig till kommunikation och marknadsföring,
samt optimera marknadsföringsinsatserna. Webbplatser kan också innehålla cookies från en tredje part. Cookies kan inaktiveras, radering sker via webbläsarinställningarna.
Om funktionen är avstängd kan det leda till att vissa tjänster sänks eller blockeras helt.

Kontakta Oss

Du kan be om denna bipacksedel för detaljerad information eller behandling av din personliga information genom att kontakta oss på kundservice@fettbrannaren.se